331-999-0071

Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Terma

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan tapak web ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan (maklumat atau perisian) di tapak web Treadstone 71 LLC untuk tontonan sementara bukan komersial sahaja. Ini ialah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
  1. mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
  2. menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau apa-apa untuk paparan awam (komersil atau bukan komersil);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terkandung di tapak web Treadstone 71 LLC;
  4. menghapuskan apa-apa hak cipta atau lain-lain catatan proprietari dari bahan-bahan;
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau "cermin" bahan tersebut pada pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Treadstone 71 LLC pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Treadstone 71 LLC disediakan "seadanya". Treadstone 71 LLC tidak membuat waranti, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menafikan semua waranti lain, termasuk tanpa had, waranti tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tanpa pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak yang lain. Selanjutnya, Treadstone 71 LLC tidak menjamin atau membuat sebarang representasi mengenai ketepatan, kemungkinan keputusan, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman web Internetnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana tapak yang dipautkan ke tapak ini.

4. Batasan

Treadstone 71 LLC atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan,) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Treadstone 71 Laman web LLC, walaupun Treadstone 71 LLC atau wakil sah Treadstone 71 LLC telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Semakan semula dan RALAT

Bahan-bahan yang dipaparkan di tapak web Treadstone 71 LLC mungkin termasuk ralat teknikal, tipografi atau fotografi. Treadstone 71 LLC tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di tapak webnya adalah tepat, lengkap atau terkini. Treadstone 71 LLC boleh membuat perubahan pada bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Treadstone 71 LLC tidak, walau bagaimanapun, tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Treadstone 71 LLC belum menyemak semua tapak yang dipautkan ke tapak web Internetnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak terpaut tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengesahan oleh Treadstone 71 LLC tapak tersebut. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan sedemikian adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Terma tapak Pengubahsuaian Penggunaan

Treadstone 71 LLC boleh menyemak terma penggunaan ini untuk tapak webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan ini.

8. Undang-undang

Sebarang tuntutan yang berkaitan dengan tapak web Treadstone 71 LLC hendaklah dikawal oleh undang-undang Negeri Massachusetts tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Terma dan Syarat Am adalah terpakai untuk Penggunaan Tapak Web.

Polisi Laman Web

Privasi anda sangat penting bagi kami. Sehubungan itu, kami telah membangunkan Polisi ini agar anda memahami cara kami mengumpul, menggunakan, berkomunikasi mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Yang berikut menggariskan dasar privasi kami.

 • Sebelum atau pada masa yang mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti maksud yang mana maklumat yang dikumpul.
 • Kami akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan matlamat untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ditentukan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, melainkan kami memperoleh persetujuan individu berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
 • Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama yang perlu untuk memenuhi tujuan tersebut.
 • Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang sah dan saksama, di mana sesuai, dengan pengetahuan atau persetujuan individu berkenaan.
 • Data peribadi harus relevan dengan tujuan-tujuan yang baginya ia adalah untuk digunakan, dan, setakat yang perlu untuk tujuan tersebut, haruslah tepat, lengkap, dan up-to-.
 • Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan munasabah terhadap kerugian atau kecurian, serta akses, pendedahan, penyalinan, penggunaan, atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.
 • Kami akan membuat mudah didapati bagi pelanggan maklumat tentang polisi dan amalan kami berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.

Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi akan dilindungi dan dikekalkan.

Hubungi Treastone 71

Hubungi Treadstone 71 Hari Ini. Ketahui lebih lanjut tentang Analisis Musuh Sasaran kami, Latihan Peperangan Kognitif dan tawaran Perisikan Tradecraft.

Hubungi kami hari ini!