331-999-0071

Terma dan Syarat dan Privasi

Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Terma

Dengan mengakses laman web ini, Anda setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan laman web ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bersetuju bahawa anda bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang yang berlaku.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Treadstone 71 LLC untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
  1. mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
  2. menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau apa-apa untuk paparan awam (komersil atau bukan komersil);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web Treadstone 71 LLC;
  4. menghapuskan apa-apa hak cipta atau lain-lain catatan proprietari dari bahan-bahan;
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau "cermin" bahan tersebut pada pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Treadstone 71 LLC pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Treadstone 71 LLC disediakan "sebagaimana adanya". Treadstone 71 LLC tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain, termasuk tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak lain. Selanjutnya, Treadstone 71 LLC tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan tersebut di laman web Internetnya atau yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web ini.

4. Batasan

Treadstone 71 LLC atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan,) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Treadstone 71 Laman web LLC, walaupun Treadstone 71 LLC atau wakil sah Treadstone 71 LLC telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Semakan semula dan RALAT

Bahan-bahan yang terdapat di laman web Treadstone 71 LLC boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Treadstone 71 LLC tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap, atau terkini. Treadstone 71 LLC boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Treadstone 71 LLC, bagaimanapun, tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Treadstone 71 LLC belum mengkaji semua laman web yang dihubungkan ke laman web Internetnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan tidak bermaksud sokongan oleh Treadstone 71 LLC dari laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang berkaitan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Terma tapak Pengubahsuaian Penggunaan

Treadstone 71 LLC boleh merevisi syarat penggunaan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi Terma dan Syarat Penggunaan versi terkini.

8. Undang-undang

Segala tuntutan yang berkaitan dengan laman web Treadstone 71 LLC akan diatur oleh undang-undang Negara Massachusetts tanpa memperhatikan pertentangan undang-undangnya.

Terma dan Syarat Umum berkenaan untuk Penggunaan Laman Web.

Polisi Privasi

Privasi anda adalah amat penting kepada kami. Oleh itu, kami telah membangunkan Polisi ini bagi anda untuk memahami bagaimana kita mengumpul, menggunakan, berkomunikasi dan mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Berikut menggariskan dasar privasi kami.

 • Sebelum atau pada masa yang mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti maksud yang mana maklumat yang dikumpul.
 • Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan tujuan memenuhi maksud-maksud yang dinyatakan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, kecuali kami mendapat kebenaran daripada individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
 • Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama yang perlu untuk memenuhi tujuan tersebut.
 • Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang sah dan saksama, di mana sesuai, dengan pengetahuan atau persetujuan individu berkenaan.
 • Data peribadi harus relevan dengan tujuan-tujuan yang baginya ia adalah untuk digunakan, dan, setakat yang perlu untuk tujuan tersebut, haruslah tepat, lengkap, dan up-to-.
 • Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kehilangan atau kecurian, serta capaian yang tidak dibenarkan, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.
 • Kami akan membuat mudah didapati bagi pelanggan maklumat tentang polisi dan amalan kami berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.

Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi akan dilindungi dan dikekalkan.

Hubungi Treadstone 71 Hari ini untuk semua keperluan Perisikan Siber anda.

HUBUNGI KAMI HARI INI